Two white rhinos

Two white rhinos (Photo: Karl Stromayer)